• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้นำเสนอ : 1. นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์ 2. นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา

 

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
ชื่อเรื่อง : คลายเครียดด้วยหอมระเหย
ผู้นำเสนอ : 1. นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์ 2. นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์ 3. นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”  ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ ๑ และห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.     ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพร้อมเพรียงกัน

-  ประธานโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

                                  (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)

-  กล่าวรายงานโดยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด)

-  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

1. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

2. ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

3. ผู้แทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

4. ผู้แทนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

5. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

6. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

7. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

8. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

9. ผู้แทนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

-  ประธานในพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จย่า

-     ประธาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันร้องเพลงมาร์ช พยาบาล

-  แสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาลดีเด่น

-  แสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและมอบเกียรติบัตร

-  ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวความรู้สึก

โดย  อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   เสวนา “พยาบาลของพระราชา” ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒

                                โดย อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

   นางสาวศศิมา  โอนโคกกกรวด  ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

   นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

หมายเหตุการแต่งกาย        - ผู้แทนสำนักวิชาและหน่วยงานแต่งชุดสุภาพ

- อาจารย์พยาบาลแต่งเครื่องแบบพยาบาลชุดพิธีการ

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ แต่งเครื่องแบบชุดขึ้นฝึกปฏิบัติงาน พยาบาล

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ แต่งเครื่องแบบชุดนักศึกษา (สูท)

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ แต่งเครื่องแบบชุดพิธีการ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper Award

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Palliative care for finallyaging inthe community setting” ในการประชุมวิชาการ IASTEM: International Academy of Science,Technology, Engineering and Management Conference” ณ นครไทเป ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560

 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560 และกองเชียร์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รังสิมา จุฑาชื่น, น.ส.พิมรัก แย้มกลาง และ น.ส.ธัญญานาถ ดาษดื่น นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560" ชิงโล่อธิการบดี ปีที่ 7 และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลกองเชียร์ดีเด่น ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

 

 

                      

 1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

 2. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 3. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper…

 4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560 และกองเชียร์ดีเด่น

 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู…

 6. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 7. เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตนค…

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

ส.ค. 28, 2560
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

ส.ค. 28, 2560
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

ก.ค. 31, 2560
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

ก.ค. 31, 2560
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

ก.ค. 31, 2560
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

ก.ค. 24, 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

ก.ค. 24, 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

มิ.ย. 28, 2560
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

มิ.ย. 28, 2560
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พ.ค. 31, 2560
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

พ.ค. 26, 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

พ.ค. 10, 2560
f t g m