• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2018 - Custom text here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 PORTFOLIO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 PORTFOLIO

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 • - ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519, 044-223-510 โทรสาร 044-223-506
 • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้นำเสนอ : 1. นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์ 2. นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา

 

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
ชื่อเรื่อง : คลายเครียดด้วยหอมระเหย
ผู้นำเสนอ : 1. นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์ 2. นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์ 3. นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”  ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ ๑ และห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.     ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพร้อมเพรียงกัน

-  ประธานโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

                                  (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)

-  กล่าวรายงานโดยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด)

-  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

1. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

2. ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

3. ผู้แทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

4. ผู้แทนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

5. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

6. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

7. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

8. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

9. ผู้แทนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

-  ประธานในพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จย่า

-     ประธาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันร้องเพลงมาร์ช พยาบาล

-  แสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาลดีเด่น

-  แสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและมอบเกียรติบัตร

-  ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวความรู้สึก

โดย  อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   เสวนา “พยาบาลของพระราชา” ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒

                                โดย อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

   นางสาวศศิมา  โอนโคกกกรวด  ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

   นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

หมายเหตุการแต่งกาย        - ผู้แทนสำนักวิชาและหน่วยงานแต่งชุดสุภาพ

- อาจารย์พยาบาลแต่งเครื่องแบบพยาบาลชุดพิธีการ

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ แต่งเครื่องแบบชุดขึ้นฝึกปฏิบัติงาน พยาบาล

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ แต่งเครื่องแบบชุดนักศึกษา (สูท)

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ แต่งเครื่องแบบชุดพิธีการ

 

 

                      

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 PORTFOLIO

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการ…

 3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

 4. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 5. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper…

 6. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560 และกองเชียร์ดีเด่น

 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู…

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

ธ.ค. 15, 2560
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 2/2561

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manag…

ธ.ค. 15, 2560
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 1/2561

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manag…

ธ.ค. 14, 2560
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

พ.ย. 23, 2560
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

ส.ค. 28, 2560
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

ส.ค. 28, 2560
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

ก.ค. 31, 2560
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

ก.ค. 31, 2560
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

ก.ค. 31, 2560
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

ก.ค. 24, 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

ก.ค. 24, 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

มิ.ย. 28, 2560
f t g m