Black Ribbon
 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และงาน "คืนสู่เหย้า ด้วยรักและผูกพัน น้อมมนัส กตเวทิตา"

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

- โครงการฟื้นฟูวิชาการศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- งาน "คืนสู่เหย้า ด้วยรักและผูกพัน น้อมมนัส กตเวทิตา" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลา มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น และเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรทุกคนในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฯ ได้ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 044-223519 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 บาท สามารถโอนโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อบัญชี นางสาวปนัดดา แซ่เล้า เลขที่บัญชี 707-274589-0  และแจ้งหลักฐานการโอนเงินไปยัง LineID : Panaddatoy34  (ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานฯ)

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

1.       เอกสารประกอบการประชุมห้อง IC

2.        เอกสารประกอบการประชุมห้อง QMR

2.1   สรุปผลการทบทวนรายงานการประเมินตนเอง

2.2   Strategic Line of Sight

2.3   Quality Coach

2.4   Hospital Profile

2.5   ใบงาน 2Patient Journey Map

2.6   ใบงาน 3Human Centered Design

2.7   ใบงาน 4Risk Register

2.8   ใบงาน 5Strategic Line of Sight

3.       เอกสารประกอบการประชุมห้อง RCA

3.1   RCA

3.2   ใบงานที่ 1 เพื่อทบทวน RCA

3.3   ใบงานที่ 1 RCA

4.       เอกสารประกอบการประชุมห้อง RM

4.1   Risk Management

 

4.2   การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสุรินทร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานของทางสมาคมพยาบาลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อาจารย์พยาบาลดีเด่น ด้านการสอน อ.ดร.ปัทมา วาจามั่น พยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และ น.ส.อารียา ด้านวังขวา นักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานราตรีแห่งศรัทธา คุณค่าประดับดาว ผู้เกษียรอายุราชการ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และอ.ดร.ปัทมา วาจามั่น
แสดงความชื่นชมในการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จนได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Poster presentation 
จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ขอขอบคุณนักศึกษา เจ้าของผลงานทั้ง 3 กลุ่ม 17 ชีวิต ขอขอบคุณสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณ คณาจารย์ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อ.จินตนา ตาปิน ที่ปรึกษาเตรียมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา และอ.ณัฐจิรา วินิจฉัย ที่ดูแลนศ.ระะหว่างการประชุมวิชาการ และขอบคุณผู้บริหารสำนักวิชาฯทุกท่าน ที่สนับสนุนการไปประชุมครั้งนี้

 

 

 

 

                      

 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู…

 2. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 3. เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตนค…

 4. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น…

 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ค…

 7. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

ส.ค. 28, 2560
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

ส.ค. 28, 2560
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

ก.ค. 31, 2560
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

ก.ค. 31, 2560
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

ก.ค. 31, 2560
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

ก.ค. 24, 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

ก.ค. 24, 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

มิ.ย. 28, 2560
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

มิ.ย. 28, 2560
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พ.ค. 31, 2560
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

พ.ค. 26, 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

พ.ค. 10, 2560
f t g m