ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 สมัครเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อรับรางวัลศรีปีบทอง และรางวัลปีบทอง ประจำภาคการศึกษา 2561

COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
COM_CONTENT_WRITTEN_BY
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 สมัครเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อรับรางวัลศรีปีบทอง และรางวัลปีบทอง ประจำภาคการศึกษา 2561 โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลศรีปีบทองและรางวัลปีบทอง  และกรอกประวัติและผลงานของนักศึกษา ส่งได้ที่คุณอินท์เกตณ์ อบกลางวริทธิ์ โทรศัพท์ 044-223519 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลศรีปีบทองและรางวัลปีบทอง

2.     แบบกรอกประวัติและผลงานของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลศรีปีบทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

3.     แบบกรอกประวัติและผลงานของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลปีบทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561