• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2019 - Custom text here

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

 • alt textคำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด
      จะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้
      บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 

 • 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 • 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 61)
 • 3. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 61)
 • 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 ธ.ค. 61)
 • 5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่สมัคร)
 • 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า
ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้
และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว
ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]
หมายเหตุ
  • 1. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาดำเนินการได้เฉพาะการสมัครประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A เท่านั้น
       ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาในประเภทอื่น ต้องยกเลิกการสมัครและดำเนินการสมัครใหม่
       และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว
  • 2. ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ
       ที่เมนูนี้ และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510
    โทรสาร 044-223-506
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

                     

 1. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 2. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น

 3. ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น

 4. ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่นักศึกษาพย…

 5. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

 6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สมัครเข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษาจา…

 7. ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไน…

MAY_SHORT 2, 2019
การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประ…

JANUARY_SHORT 23, 2019
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหร…

NOVEMBER_SHORT 14, 2018
โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561"

โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งช…

OCTOBER_SHORT 16, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน…

AUGUST_SHORT 6, 2018
โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2561

โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในว…

JUNE_SHORT 7, 2018
ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหม…

JUNE_SHORT 1, 2018
กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

JULY_SHORT 24, 2017
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

JULY_SHORT 24, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

JUNE_SHORT 28, 2017
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

JUNE_SHORT 28, 2017
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

MAY_SHORT 31, 2017
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

MAY_SHORT 26, 2017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

MAY_SHORT 10, 2017
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

MAY_SHORT 10, 2017
ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

MAY_SHORT 10, 2017
f t g m