รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
COM_CONTENT_WRITTEN_BY
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

 • alt textคำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด
      จะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้
      บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 

 • 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 • 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 61)
 • 3. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 61)
 • 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 ธ.ค. 61)
 • 5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่สมัคร)
 • 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า
ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้
และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว
ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]
หมายเหตุ
  • 1. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาดำเนินการได้เฉพาะการสมัครประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A เท่านั้น
       ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาในประเภทอื่น ต้องยกเลิกการสมัครและดำเนินการสมัครใหม่
       และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว
  • 2. ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ
       ที่เมนูนี้ และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510
    โทรสาร 044-223-506
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020