• .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2018 - Custom text here

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first International Conference on Healthcare Science and Technology)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first International Conference on Healthcare Science and Technologyระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา เผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานทางการศึกษา และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว โดยมีกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสมัครและส่งแบบตอบรับการประชุมทางระบบออนไลน์ที่ http://ichst2018.sut.ac.th หรือ QR-Code ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561  ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

                     

 1. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first Internati…

 3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การโต้…

 4. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

 5. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 สมัครเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อรับรางวัลศรีปีบทอง…

 6. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำ…

 7. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับเข็มวิทยศักดิ์และได้รับโล่ประกาศเ…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหร…

NOVEMBER_SHORT 14, 2018
โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561"

โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งช…

OCTOBER_SHORT 16, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน…

AUGUST_SHORT 6, 2018
โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2561

โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในว…

JUNE_SHORT 7, 2018
ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหม…

JUNE_SHORT 1, 2018
กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
f t g m