ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first International Conference on Healthcare Science and Technology)

COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
COM_CONTENT_WRITTEN_BY
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first International Conference on Healthcare Science and Technologyระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา เผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานทางการศึกษา และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว โดยมีกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสมัครและส่งแบบตอบรับการประชุมทางระบบออนไลน์ที่ http://ichst2018.sut.ac.th หรือ QR-Code ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561  ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561