• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2019 - Custom text here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.    ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศแต่ละประเภท
1.1) ประเภทกลุ่ม A (วิศวะ, เกษตร, IT, MT, ดิจิทัล, วิทย์กีฬา, สาธาฯ), สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรนานาชาติ 
1.2)  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
1.3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
1.4) โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.5) โครงการลูกแสดทอง
1.6) โครงการผู้พิการ
1.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.8) โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
1.9) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.    ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3.    ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัคร ตามประกาศรับสมัคร ฉบับจริง มาแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ หากไม่นำมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

4.    ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562) และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา
โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

 

 

                     

 1. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยา…

 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน "โต้วาทีน้องใหม่ 2562…

 3. ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรม FLRU English Camp ฟรี!

 4. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการ…

 5. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำ…

 6. ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน HEALTH AND WELLNESS เน…

 7. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศา…

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไน…

MAY_SHORT 2, 2019
การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประ…

JANUARY_SHORT 23, 2019
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหร…

NOVEMBER_SHORT 14, 2018
โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561"

โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งช…

OCTOBER_SHORT 16, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน…

AUGUST_SHORT 6, 2018
โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2561

โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในว…

JUNE_SHORT 7, 2018
ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหม…

JUNE_SHORT 1, 2018
กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

JULY_SHORT 24, 2017
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

JULY_SHORT 24, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

JUNE_SHORT 28, 2017
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

JUNE_SHORT 28, 2017
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

MAY_SHORT 31, 2017
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

MAY_SHORT 26, 2017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

MAY_SHORT 10, 2017
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

MAY_SHORT 10, 2017
ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

MAY_SHORT 10, 2017
f t g m