• .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2020 - Custom text here

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมูลนิธิฯ ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง และรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาใหม่ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 24,000 บาท

                    คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1.      เป็นนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

2.  เป็นผู้มีฐานะยากจน

3.  เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน มีประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และมั่นใจว่าจะสำเร็จการศึกษาแน่นอน

4.  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

เงื่อนไขการรับทุน

1.  ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช นี้เป็นทุนให้เปล่า จะไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

2.  ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ทราบทุกภาคการศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ส่งผลการศึกษาได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.  ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ฉะนั้นนักศึกษาต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 2.75

4.  ถ้าผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น   จนคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า

    ไม่เหมาะสมกับการได้รับทุน คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอน  หรือระงับการให้ทุนโดยทันที

 5. ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับภายในขอบเขตความจำเป็นสำหรับการศึกษาเล่าเรียน      

    เท่านั้น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม   ลงทะเบียนเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน    

    ค่าเครื่องแบบ ค่าหอพักและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด นิ้ว ติดใบสมัคร

2. สำเนาผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

6. ใบรับรองรายได้ของครอบครัว

7. ใบรับรองแพทย์

 

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ

กำหนดเวลา

 Œรับสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ได้ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช สำหรับนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

 

2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2562

 

 

 

                     

 1. ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับทุนการศึกษาและวิจัย

 2. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021

 3. ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนักศึกษาวิ…

 4. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน "Digital Creativity"

 5. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

 6. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่น…

 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการ…

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไน…

MAY_SHORT 2, 2019
การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

การสอบการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประ…

JANUARY_SHORT 23, 2019
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหร…

NOVEMBER_SHORT 14, 2018
โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561"

โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งช…

OCTOBER_SHORT 16, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน…

AUGUST_SHORT 6, 2018
โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2561

โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในว…

JUNE_SHORT 7, 2018
ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหม…

JUNE_SHORT 1, 2018
กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

JULY_SHORT 24, 2017
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

JULY_SHORT 24, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

JUNE_SHORT 28, 2017
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

JUNE_SHORT 28, 2017
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

MAY_SHORT 31, 2017
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

MAY_SHORT 26, 2017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

MAY_SHORT 10, 2017
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559

MAY_SHORT 10, 2017
ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2559

MAY_SHORT 10, 2017
f t g m