• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานของทางสมาคมพยาบาลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อาจารย์พยาบาลดีเด่น ด้านการสอน อ.ดร.ปัทมา วาจามั่น พยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และ น.ส.อารียา ด้านวังขวา นักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานราตรีแห่งศรัทธา คุณค่าประดับดาว ผู้เกษียรอายุราชการ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และอ.ดร.ปัทมา วาจามั่น
แสดงความชื่นชมในการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จนได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Poster presentation 
จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ขอขอบคุณนักศึกษา เจ้าของผลงานทั้ง 3 กลุ่ม 17 ชีวิต ขอขอบคุณสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณ คณาจารย์ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อ.จินตนา ตาปิน ที่ปรึกษาเตรียมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา และอ.ณัฐจิรา วินิจฉัย ที่ดูแลนศ.ระะหว่างการประชุมวิชาการ และขอบคุณผู้บริหารสำนักวิชาฯทุกท่าน ที่สนับสนุนการไปประชุมครั้งนี้

 

 

 

 

                      

 1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

 2. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 3. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper…

 4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560 และกองเชียร์ดีเด่น

 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู…

 6. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 7. เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตนค…

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

ส.ค. 28, 2560
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

ส.ค. 28, 2560
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

ก.ค. 31, 2560
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

ก.ค. 31, 2560
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

ก.ค. 31, 2560
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

ก.ค. 24, 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

ก.ค. 24, 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

มิ.ย. 28, 2560
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

มิ.ย. 28, 2560
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พ.ค. 31, 2560
งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกีย…

พ.ค. 26, 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

พ.ค. 10, 2560
f t g m