• .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2018 - Custom text here

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”  ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ ๑ และห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.     ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพร้อมเพรียงกัน

-  ประธานโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

                                  (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)

-  กล่าวรายงานโดยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด)

-  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

1. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

2. ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

3. ผู้แทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

4. ผู้แทนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

5. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

6. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

7. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

8. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

9. ผู้แทนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

-  ประธานในพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จย่า

-     ประธาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันร้องเพลงมาร์ช พยาบาล

-  แสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาลดีเด่น

-  แสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและมอบเกียรติบัตร

-  ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวความรู้สึก

โดย  อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   เสวนา “พยาบาลของพระราชา” ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ ๑๒

                                โดย อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

   นางสาวศศิมา  โอนโคกกกรวด  ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

   นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

หมายเหตุการแต่งกาย        - ผู้แทนสำนักวิชาและหน่วยงานแต่งชุดสุภาพ

- อาจารย์พยาบาลแต่งเครื่องแบบพยาบาลชุดพิธีการ

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ แต่งเครื่องแบบชุดขึ้นฝึกปฏิบัติงาน พยาบาล

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ แต่งเครื่องแบบชุดนักศึกษา (สูท)

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ แต่งเครื่องแบบชุดพิธีการ

 

 

                     

 1. เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนดจังหวัดนครราชสีมา …

 2. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 3. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The first Internati…

 4. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การโต้…

 5. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

 6. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 สมัครเพื่อรับการสัมภาษณ์ เพื่อรับรางวัลศรีปีบทอง…

 7. ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำ…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล สำหร…

NOVEMBER_SHORT 14, 2018
โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561"

โครงการ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งช…

OCTOBER_SHORT 16, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน…

AUGUST_SHORT 6, 2018
โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2561

โครงการคนชุมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในว…

JUNE_SHORT 7, 2018
ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหม…

JUNE_SHORT 1, 2018
กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
f t g m