• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - Custom text here

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและสังคม และเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา และที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่วิชาชีพ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 (โซนที่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี