Copyright 2019 - Custom text here

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2533  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย  ที่เน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่มีความต้องการกำลังคนสูง โดยมีหลักการที่สำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล คือ ความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับกิจการของมหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด การดำเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีสำนักวิชาที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอนต่างๆ  ดังนี้

1.       สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2.       สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3.       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4.       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5.       สำนักวิชาแพทยศาสตร์

6.       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

7.       สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2549  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดระดับมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับการจัดระดับการวิจัยอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม และการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มดีมาก

          ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

        จากพัฒนาการการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในปี พ.ศ.2536 เพื่อเป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาทางเทคโนโลยี  และเมื่อก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งจึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนของแพทย์และพยาบาล  โดยมีการเขียนร่างหลักสูตรแพทย์และพยาบาล  เพื่อดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรในปี  พ.ศ.2542  แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายประกันทำให้ไม่สามารถก่อตั้งได้สำเร็จ

          ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (10 ปี) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 9  พ.ศ. 2545-2549 (ระยะละ 5 ปี) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1.2 ขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ 1.2 คือ เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ระยะที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 (ระยะละ 5 ปี)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1 ขยายการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและประเทศ

          ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ  จึงให้ความสำคัญเลือกดำเนินการตามมาตรการการขยายการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสาขาที่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ  ชุมชนและประเทศ นั่นคือการผลิตพยาบาลซึ่งมีความขาดแคลนสูง โดยเริ่มวางแผนพัฒนาหลักสูตรในปี พ.ศ.2550 จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่  2/2551 และ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และวันที่ 5 กันยายน 2552  ตามลำดับ ได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2551)

 

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2552  ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2552 จำนวน 48 คน

f t g m