Copyright 2019 - Custom text here

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

    

ปรัชญา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีความเชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ปัจจัยข้อมูล (Infoware) และความรู้ความชำนาญในปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) หล่อหลอมรวมกันให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และมีสมรรถนะพร้อมจะให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวมที่สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างและปกป้องสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประครอง เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีภาวะสุขภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนะธรรม  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสรรค์งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นที่พึ่งของสังคม และการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

   

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้

 

อัตลักษณ์

“บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน” 

 

เอกลักษณ์

“สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

พันธกิจ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ

2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน                      

3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ

4. ให้บริการวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสังคม

5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

6. ยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถเชิงวิชาชีพและมีสมรรถนะสากลให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

3. สำนักวิชาฯ ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเป็นที่พึ่งของสังคมในการดูแลสุขภาพ

4. สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน

5. บริหารจัดการสำนักวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

 

ค่านิยม  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  คือ “มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงาน เป็นที่พึ่งของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

 

สมรรถนะหลัก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กำหนดสมรรถนะของสำนักวิชาฯ  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพรวมด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรทุกคน  อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิชาฯ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  คือ “สอนดี วิจัยเด่น บูรณาการเป็น เน้นนวัตกรรม”  กล่าวคือ

1.    ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้

2.    ความสามารถด้านวิจัย

3.    ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการหรืองานวิจัย

4.    ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อนำสู่การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี

f t g m