Copyright 2018 - Custom text here

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 044-223911  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Test

แผนที่

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

    

ปรัชญา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีความเชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ปัจจัยข้อมูล (Infoware) และความรู้ความชำนาญในปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) หล่อหลอมรวมกันให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และมีสมรรถนะพร้อมจะให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวมที่สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างและปกป้องสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประครอง เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีภาวะสุขภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนะธรรม  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสรรค์งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นที่พึ่งของสังคม และการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

   

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้

 

อัตลักษณ์

“บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน” 

 

เอกลักษณ์

“สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

พันธกิจ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ

2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน                      

3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ

4. ให้บริการวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสังคม

5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

6. ยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถเชิงวิชาชีพและมีสมรรถนะสากลให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

3. สำนักวิชาฯ ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเป็นที่พึ่งของสังคมในการดูแลสุขภาพ

4. สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน

5. บริหารจัดการสำนักวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

 

ค่านิยม  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  คือ “มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงาน เป็นที่พึ่งของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

 

สมรรถนะหลัก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กำหนดสมรรถนะของสำนักวิชาฯ  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพรวมด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรทุกคน  อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิชาฯ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  คือ “สอนดี วิจัยเด่น บูรณาการเป็น เน้นนวัตกรรม”  กล่าวคือ

1.    ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้

2.    ความสามารถด้านวิจัย

3.    ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการหรืองานวิจัย

4.    ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อนำสู่การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2533  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย  ที่เน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่มีความต้องการกำลังคนสูง โดยมีหลักการที่สำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล คือ ความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับกิจการของมหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด การดำเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีสำนักวิชาที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอนต่างๆ  ดังนี้

1.       สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2.       สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3.       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4.       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5.       สำนักวิชาแพทยศาสตร์

6.       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

7.       สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2549  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดระดับมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับการจัดระดับการวิจัยอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม และการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มดีมาก

          ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

        จากพัฒนาการการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในปี พ.ศ.2536 เพื่อเป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาทางเทคโนโลยี  และเมื่อก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งจึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนของแพทย์และพยาบาล  โดยมีการเขียนร่างหลักสูตรแพทย์และพยาบาล  เพื่อดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรในปี  พ.ศ.2542  แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายประกันทำให้ไม่สามารถก่อตั้งได้สำเร็จ

          ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (10 ปี) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 9  พ.ศ. 2545-2549 (ระยะละ 5 ปี) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1.2 ขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ 1.2 คือ เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ระยะที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 (ระยะละ 5 ปี)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1 ขยายการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและประเทศ

          ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ  จึงให้ความสำคัญเลือกดำเนินการตามมาตรการการขยายการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และสาขาที่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ  ชุมชนและประเทศ นั่นคือการผลิตพยาบาลซึ่งมีความขาดแคลนสูง โดยเริ่มวางแผนพัฒนาหลักสูตรในปี พ.ศ.2550 จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่  2/2551 และ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และวันที่ 5 กันยายน 2552  ตามลำดับ ได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2551)

 

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2552  ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2552 จำนวน 48 คน

f t g m