คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
COM_CONTENT_WRITTEN_BY
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS

 

 

 

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง

หัวหน้าสถานวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ฯ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอินท์เกตณ์ อบกลางวริทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.