Copyright 2019 - Custom text here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

            ชื่อภาษาอังกฤษ                   Bachelor of Nursing Science Program

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย                       ชื่อเต็ม  :   พยาบาลศาสตรบัณฑิต

                                                   ชื่อย่อ   :   พย.บ.

            ชื่อภาษาอังกฤษ                   ชื่อเต็ม :   Bachelor of Nursing Science 

                                                   ชื่อย่อ   :   B.N.S.

 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และกรอบแนวคิดของหลักสูตร

    4.1  ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาทด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัย และพัฒนาในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 4 ประการ คือ  บัณฑิตควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในปัจจัยมนุษย์ (Humanware)   ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และควรมีความรู้ความชำนาญในปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ส่วนอัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คือ “บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา”

    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เชื่อว่าบัณฑิตพยาบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ในด้าน การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง   สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย และปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล  ให้การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Nursing) มีความไวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลและ/หรือนำนวัตกรรมไปใช้ ตลอดจนสามารถปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานได้ดี สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาสากลได้ดี สนใจใฝ่รู้ สามารถนำความรู้มาปรับปรุงตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ

    4.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

4.2.1 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความไวเชิงวัฒนธรรม คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

4.2.2 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของ บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง

4.2.3 มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล

4.2.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการพยาบาล

4.2.5 มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.6 มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาสากล

4.2.7 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งที่เกี่ยวกับปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

4.2.8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และ/หรือนำนวัตกรรมหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน

4.2.9 สนใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

4.3   กรอบแนวคิดของหลักสูตร

 

 

กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วย แนวคิดทางการพยาบาลแบบองค์รวมเป็นแกนกลางในการพยาบาลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม โดยสร้างเสริมสุขภาพ ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง  แนวคิดทางการศึกษาพยาบาล คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศิลปะทางการพยาบาล โดยเน้นพยาบาลศาสตร์เชิงประจักษ์ และความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจผู้ใช้บริการ อันประกอบด้วยบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยเน้นพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้สอนต้องบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

5.  อาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2555)

1. อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

2. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

3. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

4. อาจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

5. อาจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง

6. อาจารย์ ดร.กัตติกา  ธนะขว้าง

7. อาจารย์ กชกร  เพียซ้าย

8. อาจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์

9. อาจารย์ จินตนา  ตาปิน

10. อาจารย์ ทัดขวัญ มธุรชน

11. อาจารย์ นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

12. อาจารย์ บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

13. อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น

14. อาจารย์ เพลินพิศ พรหมรักษ์

15. อาจารย์ ภรณี  พราหมณ์กระโทก

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงกำเนิด

17. อาจารย์ รัชดาภรณ์  ใจอ้าย

18. อาจารย์ ลักขณา  สุวะจันทร์

19. อาจารย์ พ.อ. ดร.วัลลภา บุญรอด

20. อาจารย์ วาริธร ประวัติวงศ์

21. อาจารย์ ดร.ศักดา  ขำคม

22. อาจารย์ ศรัญญา  จุฬารี

23. อาจารย์ ศกุนตลา อนุเรือง

24. อาจารย์ สิริกร  ขาวบุญมาศิริ

 

6.  หลักสูตร

          6.1 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า                                                         187   หน่วยกิต

          6.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย                                                       38   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                                                     12   หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                   15   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                        9   หน่วยกิต

กลุ่มคณิตศาสตร์                                                                           3    หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์                                                                           6   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์                                        2   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย                                                            141   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                       43   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ                                                                                     98   หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก                                                                                   8  หน่วยกิต

6.รายวิชา

       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                         38  หน่วยกิต

             จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)        

กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                                                    12  หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                  15  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                       9 หน่วยกิต

กลุ่มคณิตศาสตร์                                                                          3 หน่วยกิต

                   กลุ่มวิทยาศาสตร์                                                                           6 หน่วยกิต

               -  กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์                                    2  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                              141  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                      43  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิชาชีพ                                                                               98  หน่วยกิต

                                                ภาคทฤษฎี                                                   64  หน่วยกิต

                    ค. หมวดวิชาเลือก                                                                       8  หน่วยกิต

 

 >>>>ดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)<<<<<

>>>>ดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)<<<<<

 

f t g m